Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

Milieu en duurzaamheid

Van Doorn-Soest hecht waarde aan een duurzame toekomst. Onze belangrijkste milieudoelstellingen zijn het verminderen van ons energieverbruik en het verlagen van onze CO2 uitstoot. 

Better Biomass NTA 8080
Wij zijn in het bezit van het certificaat voor Better Biomass NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015. Het certificaat toont aan dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen, verhandeld en verwerkt. 

BRL 9335-1 en BRL 9335-4
Deze certificaten zijn afgegeven op basis van BRL (Beoordelingsrichtlijn) 9335 Grond en worden beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De certificering houdt het volgende in:
NL-BSB productcertificaat 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BBK)

Wij zijn gecertificeerd voor inname van grote en kleine partijen grond. De grondstromen, die ons worden aangeboden, worden volgens het protocol vanaf het moment van inname tot aan de levering op de plaats van eindbestemming gecontroleerd en inzichtelijk bewaakt. Tussentijds in het traject vinden er bodemonderzoeken plaats die moeten bevorderen, dat de grond de juiste bestemming en toepassing in de toekomst gaat krijgen.
NL-BSB productcertificaat 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten 
Wij zijn producent van bodemverbeterende kwaliteitsproducten van onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten.Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garanderen wij, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Droogvergister / biomassacentrale / houtkachel
Ons product biomassa bezorgen wij door heel Nederland en naar het buitenland. Voor de BioWarmte Installatie van Eneco op het industrieterrein Lage Weide in Utrecht zijn wij contractleverancier van houtsnippers.

Duurzaam inkopen
Wij kopen duurzaam in. Voor onze houtwinkel betreft dat bijvoorbeeld het inkopen van FSC en PEFC hout.

Groenrecycling
Op onze afdeling Groenrecycling verwerken wij ingenomen groenafval tot kwalitatief hoogwaardige producten, zoals bijvoorbeeld biomassa. Hiermee dragen wij bij aan duurzaam ondernemen.  

Handboek Bomen 2018
Onze producten voldoen aan het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut Bomen. Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte te verbeteren en ontwikkelt hiervoor normen, procedures en regelgeving. Het Handboek Bomen bevat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Het Handboek Bomen wordt gebruikt om de professionele kwaliteitszorg rond bomen te borgen. Dat kan bijvoorbeeld door naar het Handboek Bomen te verwijzen in een boombeleidsplan of in aanbestedingen.

Milieuvergunning
Van Doorn-Soest beschikt over de vereiste vergunningen en certificaten in het kader van de Wet Milieubeheer, de Waterwet (voorheen Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) en het besluit Bodemkwaliteit. Wij voeren de werkzaamheden uit en houden registraties bij conform de door de overheid vastgestelde voorschriften.

PFAS: wij leveren vrij toepasbare grondproducten
Conform het tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie verkopen wij vrij toepasbare grondproducten.

RHP / RAG Landscaping; keurmerk voor openbaar groen
Wij zijn RHP / RAG Landscaping gecertificeerd. Onze boomsubstraten en bodemverbeteraars zijn fysisch en chemisch van dien aard, dat ze voldoen aan de eisen van RHP / RAG Landscaping.

VCA*
Een aantal van onze medewerkers (vaste medewerkers en vaste inhuurkrachten) hebben VCA*. Dit geeft aan dat onze medewerkers veilig werken en rekening houden met het milieu.

VIHB
Van Doorn-Soest staat vermeld op de VIHB-lijst.

Copyright 2021 Van Doorn - Soest Webdesign by RETO